Kako prijazne mladim družinam so primorske občine?

Preverili smo, s kakšnimi ukrepi si primorske občine prizadevajo ustvariti čim boljše razmere za mlade družine. Nekatere zagotavljajo denar za številne dodatne dejavnosti, k čemur niso zavezane že sicer. Med drugim subvencionirajo obresti kredita, (so)financirajo športne programe in počitniško varstvo. Poleg dovolj prostih mest v vrtcih je izziv tudi zagotavljanje dostopnih stanovanj, kar je težava bolj ali manj povsod.

Vse občine dodeljujejo enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, a so razlike v zneskih znatne. Foto: Leo Caharija
Vse občine dodeljujejo enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka, a so razlike v zneskih znatne. Foto: Leo Caharija

PRIMORSKA > “Na ajdovski občini sva že izkazala zanimanje za nakup hiše, kakršne naj bi bile mladim na voljo po dostopnih cenah. Na občini pojasnjujejo, da ni še nič dorečeno, se pa možnost nakupa hiše za 50.000 evrov sliši skoraj neverjetno,” sta nam zaupala mlada zakonca, ona Kraševka, on Ajdovec, ki zdaj iz logističnih razlogov najemata majhno stanovanje v Postojni. Ker se bo družina prav kmalu razširila in bo najemniško stanovanje postalo pretesno, si bosta domovanje, tako kot številni drugi mladi, začasno uredila v hiši staršev, saj druge možnosti trenutno nimata.

Se pa nadejata, da bosta v ne tako oddaljeni prihodnosti vendarle lahko šla na svoje. “Se precej razgledujeva naokrog in kot opažava, se kar nekaj gradi oziroma se načrtuje v Ajdovščini, ki se tudi gospodarsko zelo hitro razvija, kar prinaša tudi dobre možnost za zaposlitev,” nakazujeta, kateri kraj bo najbrž njuna prva izbira. “Prednost vidiva tudi v tem, da gre za manjše mesto, kjer imaš vse na dosegu roke in tudi različne možnosti prostočasnih dejavnosti, na drugi strani pa je tudi narava blizu.”

Najvišja pomoč ob rojstvu otroka v Ajdovščini

Vse občine dodeljujejo enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka. Najvišjo, kar 600 evrov, v ajdovski občini, v novogoriški in vipavski pa 500 evrov. Izpostavljajo tudi številne projekte na področju gradnje in obnove šol, vrtcev ter urejanje igrišč in športne infrastrukture, pa tudi vlaganje v kulturne in športne programe.

V večjem ali manjšem deležu sofinancirajo tudi delovanja različnih ustanov in nevladnih organizacij, ki izvajajo programe za otroke in mlade ter družine (učna pomoč, delavnice, varstvo, preventiva, svetovanje ...). Materialno ogroženim družinam pa namenjajo tudi denarne pomoči (na primer subvencije šolske prehrane, najemnin...).

Nekatere občine dodeljujejo tudi štipendije dijakom in študentom, sofinancirajo šolo v naravi, letovanja. V Postojni poskrbijo tudi za obdarovanje prvošolčkov in predšolskih otrok ob tednu otroka, obdarovanje ob miklavževanju in obisku dedka Mraza ter nagrade za učence, ki vsa leta osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja zaključijo z odliko. V Novi Gorici izpostavljajo pomen ustvarjanja pogojev za prihod novih podjetij in širitev delovnih mest tudi za mlade.

Hitreje na svoje s subvencijami obresti in komunalnega prispevka

Na Občini Ajdovščina so v odgovorih na naša vprašanja izpostavili pravi ukrepe, s katerimi pomagajo mladim in mladim družinam, “da bi kar se da najhitreje prišli na svoje”. Na stanovanjskem področju so, kot pravijo, poiskali možnosti za dodatna stanovanja, spremenili sistem dodeljevanja stanovanjskih kreditov in uvedli 40-odstotno subvencijo komunalnega prispevka za mlade in 50-odstotno subvencioniranje za mlade družine. Stroške obresti stanovanjskih kreditov subvencionirajo v višini deset odstotkov glavnice stanovanjskega kredita (največ 10.000 evrov).

V kratkem načrtujejo še sprejem pravilnika o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim. Podpisali so tudi pismo o nameri za gradnjo hiš za mlade družine z Inštitutom Back to the village, s katerim si prizadevajo zgraditi hiše za mlade po dostopnih cenah. “Projekt je trenutno še v fazi iskanja primerne lokacije za gradnjo,” pojasnjujejo.

Med počitnicami oprostitev plačila vrtca

V piranski občini pri plačilu vrtca staršem poleg kritja dela cene programa (glede na dohodke) omogočajo dodatno znižanje plačila za en dohodkovni razred, če si mlada družina reši stanovanjski problem z nakupom nepremičnine ali z najemom stanovanja na območju občine Piran. V Mestni občini Koper pa pravijo, da so družine, ki odplačujejo stanovanjski kredit, upravičene do dodatne ugodnosti pri plačilu vrtca.

V več občinah lahko starši uveljavijo tudi rezervacijo zaradi enomesečne odsotnosti otroka enkrat letno v koledarskem letu. V tolminski občini so starši v primeru, da otrok vrtca v poletnih mesecih ne obiskuje, oproščeni plačila v celoti.

V Piranu posebej izpostavljajo tudi skrb za pomoč staršem z otroki s posebnimi potrebami ali težavami v razvoju in v duševnem zdravju (na primer dodatna strokovna pomoč, subvencioniranje prevozov, program logopedije ...). V Postojni omogočajo višji delež zaposlitve svetovalnega delavca v vrtcih, spremljevalce otrok s posebnimi potrebami.

V Bovcu pravijo, da že več let dodatno financirajo tudi delovanje oddelka OŠ Bovec v Soči, ker bi sicer po veljavnih kriterijih šolo v Soči zaprli: “Tudi to je izjemnega pomena za ohranjanje mladih družin na območju Bovškega.”

Namenska stanovanja za mlade - ko bodo

Da je prioriteta stanovanjska politika, saj stanovanj na Goriškem primanjkuje, pravijo tudi na novogoriški mestni občini. Lani so stanovanja občinskega stanovanjskega sklada v Prvačini ponudili v najem mladim. “Tudi v bodoče bo znatni del novo pridobljenih skladovih stanovanj predvidoma oddan v obliki namenskih najemnih stanovanj za mlade,” zagotavljajo. Tem bodo namenjena tudi stanovanja, ki jih bo v Liksurju zgradil republiški sklad.

Letos je občina razpisala tudi subvencioniranje obrestne mere in stroškov stanovanjskih kreditov, pri čemer je bilo za mlade do dopolnjenega 35. leta predvidenih in razdeljenih 70.000 evrov; prednost pri točkovanju so imeli družine z več otroki in investicije na podeželju. Takšen razpis predvidevajo tudi v letu 2022, ko naj bi razpisali tudi subvencijo komunalnega prispevka oziroma izgradnje komunalne infrastrukture, pri čemer bo poudarek na pomoči mladim in socialno ranljivim. Subvencioniranje obresti za posojila izpostavljajo tudi na vipavski občini, kjer načrtujejo, da bi v naslednjem letu vzpostavili pogoje za začetek gradnje večstanovanjskih blokov v Vipavi in nove stanovanjske soseske z enostanovanjskimi hišami med Ložami in Mančami.

Prednost je tudi višja izobrazba

Pri vlogah za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem mladi in mlade družine že na splošno sodijo med prednostne kategorije. V Ajdovščini, pa tudi v Izoli, pa imajo prednost tudi prosilci z doseženo višjo stopnjo izobrazbe, s čimer želijo zadržati čim več mladih izobražencev v domačem okolju.

Tudi v postojnski občini subvencionirajo komunalna prispevka za mlade (40%) in mlade družine (50%), vendar ne več kot 5000 evrov. Glede na veliko pomanjkanje stanovanj pa pravijo, da se z različnimi investitorji pogovarjajo grede graditve novih stanovanjskih blokov, kjer bi bili določeni izmed njih namenjeni prav mladim družinam.

Več otrok, višja subvencija

Komenska občina pa dodeljuje subvencije mladim in mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z gradnjo ali nakupom enostanovanjske stavbe oziroma posameznega stanovanja. Subvencija je 5.500 evrov, v kolikor gre za gradnjo na kulturnovarstvenem območju pa še do 1000 evrov. Dodatek pa prinašajo tudi otroci, in sicer en otrok do 500, dva do 700 in trije ali več do 1.000 evrov. V primeru pridobitve lastninske pravice na posameznem delu stavbe znaša subvencija do 500 evrov, v primeru nakupa zemljišča v lasti občine pa do ene tretjine kupnine za kvadratni meter zemljišča. Na občini pravijo, da preučujejo tudi možnost dodatne občinske subvencije tržne najemnine za mlade družine.

V tolminski občini so prek razpisa namenili 125.000 evrov za spodbujanje stanovanjskih naložb, katerih cilj je rešitev stanovanjskega vprašanja. Od 13 vlagateljev jih je bilo pet mladih oziroma mladih družin. Najvišji zneski sofinanciranja so bili 15.000 evrov. V Cerknem pa so se reševanja stanovanjske problematike lotili z ustanovitvijo stanovanjske zadruge, prav tako subvencionirajo obrestne mere in stroške stanovanjskih kreditov.


Najbolj brano