V komenski občini bodo mladim pomagali do stanovanj

Kot ena prvih v državi se je Občina Komen odločila, da bo pomagala mladim družinam pri zagotavljanju strehe nad glavo. Dodeljevala jim bo subvencije za prenovo stanovanjskih stavb za prvo reševanje stanovanjskega problema. Po načrtih naj bi to pomoč začeli dodeljevati že letos.

Subvencija bo namenjena mladim družinam z otroki Foto: Bogdan Macarol
Subvencija bo namenjena mladim družinam z otroki Foto: Bogdan Macarol

KOMEN> V Občini Komen imajo že vrsto let negativni naravni prirast, tako da se število prebivalcev povečuje le na račun priselitev. “Da bi finančno in moralno pomagali mladim družinam in da bi obenem aktivno prispevali k ohranjanju starih vaških jeder in obstoječega fonda bivališč, smo se kot ena prvih občin v Sloveniji odločili, da pripravimo Pravilnik o dodeljevanju subvencij mladim družinam,” pojasnjuje komenski župan Danijel Božič.

“Subvencija ne bo obdavčena. Znašala bo največ 10.000 evrov. Do nje bodo upravičene družine, ki ne bodo presegale s pravilnikom določenih zgornjih mej povprečne neto plače,” je pojasnila Soraja Balantič. Prejemnik jo bo moral porabiti v enem letu od potrditve vloge, nepremičnine pa ne bo smel prodati deset let, sicer bo moral prejeta sredstva vrniti.

Zato so v občinski upravi pripravili osnutek Pravilnika o dodeljevanju subvencij mladim družinam v Občini Komen za prenovo stanovanjskih stavb za prvo reševanje stanovanjskega problema.

Za prvo reševanje stanovanjskega problema se bo štela prenova stanovanjske ali druge nestanovanjske stavbe, v primeru, da mlada družina nima v lasti drugega primernega stanovanja oziroma stanovanjske stavbe,” je pojasnila Soraja Balantič iz komenske občinske uprave.

Upravičenci do subvencije bodo mlade družine z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let, ne glede na starost otrok, ali družine, kjer noben starš ni starejši od 35 let, noben otrok pa še ne šoloobvezen. Pogoji bodo tudi, da je vsaj eden od staršev lastnik stavbe, da ima vsaj eden od staršev skupaj z otroki na območju občine stalno prebivališče ter da imajo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki se glasi na vsaj enega izmed staršev.

Ob dejstvu, da je bilo lani na območju občine 758 družin z vsaj enim otrokom, mladih v starosti od 20 do 34 let pa skupaj 653, bo tako prosilcev za subvencijo verjetno kar nekaj. “Glas o tej pomoči se je že razširil med občani, tako da se kljub temu, da pravilnik še ni sprejet, zanjo že zanimajo na občini,” je povedala Balantičeva.

Občinski svetniki so na zadnji seji osnutek pravilnika soglasno podprli. S tem so podprli tudi svojo zavezo, da bodo denar za to pomoč predvideli v občinskem proračunu. Z občinsko pomočjo si bo lahko marsikatera mlada družina uredila nujno bivališče, ki bi si ga zgolj z državno subvencijo le stežka omislila. Državna subvencija se je namreč v zadnjih dveh letih krepko znižala. Medtem ko je leta 2010 znašala 300 evrov na družinskega člana, so jo lani, ob oceni, da bo vseh vlog okrog 11.000 (dejansko jih je bilo “le” 7000), znižali na simboličnih 120 evrov.

BOGDAN MACAROL


Najbolj brano