Štiri različice avtoceste, vse nesprejemljive

V dopolnjenem predlogu poteka avtoceste Jelšane-Postojna/Divača so na območju postojnske občine zarisane štiri različice. Na Občini se ne strinjajo z nobeno. Do predlogov so skeptični tudi v treh sosednjih občinah.

Nobena od predlaganih različic avtoceste po mnenju prebivalcev ni dobra. Ker pa je avtocesta nujna, župani vpletenih občin predlagajo, da se najprej zgradi najmanj sporni odsek od Jelšan do Kilovč Foto: Tomaz
Nobena od predlaganih različic avtoceste po mnenju prebivalcev ni dobra. Ker pa je avtocesta nujna, župani vpletenih občin predlagajo, da se najprej zgradi najmanj sporni odsek od Jelšan do Kilovč Foto: Tomaz

POSTOJNA>Na postojnski občini so konec junija prejeli poziv, da v enem mesecu pripravijo smernice za predlog dopolnjenega državnega prostorskega načrta (DPN) za avtocesto Jelšane-Postojna/Divača.

Avtocesta bi 'povozila' kmetijska zemljišča

Na območju občine so zarisane štiri različice, vsaka od njih pa ima vrsto pomanjkljivosti in škodljivih vplivov, menijo na občini, zato so nesprejemljive.

V gradivu, ki smo ga prejeli s postojnske občine, so tudi skupne ugotovitve županov in podžupanov občin Divača, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, ki so se sestali v začetku preteklega tedna. Kot so zapisali, se vsi zavedajo pomembnosti gradnje avtoceste, tako zaradi povečanja prometa po vstopu Hrvaške v EU, kot zaradi potreb ilirskobistriškega območja, zato si bodo skupaj prizadevali za najustreznejšo različico. Kajti, kot so skupaj ugotovili, nobena od predvidenih variant ni optimalna in nobene ne bo mogoče umestiti v prostor.Zato so sprejeli predlog, da naj bi postopek umeščanja in iskanja najustreznejše variante v okviru priprave DPN razdelili v dve fazi, in sicer tako, da bo prednostno umeščen in pripravljen za gradnjo del avtoceste med Jelšanami in Kilovčami. Vzporedno pa naj bi pospešili postopke za umestitev in gradnjo obvoznice mimo vseh večjih naselij, ki ležijo ob regionalni cesti Postojna-Jelšane.

Različica Postojna 1 (potekala bi po zahodnem robu postojnske kotline, ob železniški progi), bi se na sedanjo avtocesto priključila vzhodno od sedanjega odcepa, to je za mestom Postojna. Poleg tega je tik ob razcepu čistilna naprava, ki jo bodo povečali; na območju, kjer naj bi potekala avtocesta, pa je predvidena gradnja fotovoltaične elektrarne. Trasa se preveč približa naseljem in bi potekala po najboljših kmetijskih zemljiščih.

Različica Postojna 2 se od prve razlikuje po priključku pri Selcah. Za občino je nesprejemljiva, ker posega v porečje reke Pivke. Da je območje pomembno, potrjujejo usmeritve Zavoda za varstvo narave in ministrstva za okolje, po katerih so na tem območju načrtovano industrijsko cono Prestranek morali zmanjšati in stavbna zemljišča spremeniti v kmetijska.

Postojna 4, z razcepom zahodno od mesta, je speljana po njivah, travnikih in poljih, preveč se približa Grobiščam, kar bi vplivalo na kvaliteto življenja v kraju, ter odpira nove infrastrukturne koridorje, česar po usmeritvah prostorskega razvoja Slovenije naj ne bi počeli.

Nesprejemljiva je tudi različica Razdrto 1, ker med drugim posega v varovana območja gozdov, menijo v postojnski občini.

Premalo strokovno

“Ponovno ugotavljamo, da variantne rešitve niso bile pripravljene dovolj strokovno. Niso bile opravljene geološke raziskave, ki so pri iskanju tras z vidika umeščanja v prostor in iz ekonomskega stališča zelo pomembne. Pogrešamo celovito presojo vplivov na okolje, kot obvezno sestavino presoj variantnih rešitev,” so v smernicah, ki so jih poslali na ministrstvo, zapisali na postojnski občini.

Moti jih tudi to, da je bila priprava smernic postavljena v čas dopustov, kar je onemogočilo predstavitev zainteresirani javnosti in nosilcem urejanja prostora.

Devet KS je proti

Na ministrstvo za okolje in prostor so dopis poslali tudi predstavniki devetih krajevnih skupnosti iz postojnske občine. Vse predlagane rešitve zavračajo, ker slabšajo življenjski prostor v naseljih, krčijo in zmanjšujejo vrednost kmetijskih površin in gozdov, omejujejo življenjski prostor divjadi in večajo poplavno ogroženost.

Da se ne strinjajo s predlaganimi različicam avtoceste na Postojnskem, pa so že aprila zapisali v sklepu postojnskega občinskega sveta, ki se je zavzel tudi za čimprejšnjo ureditev obvoznic mimo Rakitnika, Matenje vasi in Prestranka.

Peticija s 1200 podpisi

V četrtek so na postojnski občini dobili tudi peticijo za avtocestne povezave, ki bodo povezovale in ne ločevale - proti umeščanju nove avtocestne povezave v Pivško kotlino, pod katero je 1200 podpisov.

V njej odločno nasprotujejo variantam Postojna 1, 2, 3, 4 in Razdrto, ker grobo posegajo v območja v bližini naselij in uničujejo velik del kmetijskih zemljišč, kar bi bilo za Pivško kotlino velik udarec. Poleg tega je območje že v veliki meri obremenjeno s prometnicami, nova avtocesta pa krajem ne bi prinesla nobene koristi, temveč bi poslabšala razmere za življenje. Poleg prometnic pa je na tem območju tudi vadišče Slovenske vojske, ki močno obremenjuje prostor in vpliva na njegov razvoj. Zato podpisniki od pristojnih na ministrstvih za okolje in prostor ter promet pričakujejo, da bodo proučili njihove pripombe in jih v celoti upoštevali.

“Izjavljamo, da bomo umeščanju avtoceste po predlaganih variantah nasprotovali v vseh fazah in se izgradnji avtoceste uprli z vsemi razpoložljivimi sredstvi,” še piše v zaključku peticije.

STANA ZAVADLAV


Najbolj brano