Propadajoči Grad Prestranek bo butični hotel

Grad Prestranek, propadajoči dvorec iz 16. stoletja, želijo njegovi lastniki, istoimenska delniška družba, prenoviti v sodoben butični hotel z velnes in kongresnim centrom. Načrte bodo podrobneje predstavili jutri na javni obravnavi OPPN za Grad Prestranek, s katerim postojnska občina rešuje tudi dostop do hiš bližnjih stanovalcev.

V propadajočem gradu iz 16. stoletja bo butični hotel z velnes in kongresnim centrom. Foto: Katja Kirn Vodopivec
V propadajočem gradu iz 16. stoletja bo butični hotel z velnes in kongresnim centrom. Foto: Katja Kirn Vodopivec

PRESTRANEK > “Gre za domiselni koncept združevanja nečesa starega z novim, kar bi gradu povrnilo nekdanji sijaj in ugled,” poudarjajo snovalci projekta. Kot je že pred časom povedal lastnik posestva Željko Miklič, ki z gradom upravlja zadnjih 20 let, gre pri turistični nadgradnji posestva za dolgoročnejši projekt, s katerim želijo gradu iz 16. stoletja, ki je bil v preteklosti že večkrat prezidan, trenutno pa je v precej slabem stanju, povrniti zgodovinsko arhitekturno podobo iz leta 1800, pri čemer bodo sledili izhodiščem stroke za varstvo kulturne dediščine.

Reja konj in konjeniški šport bosta še vedno ostali glavni dejavnosti posestva, dodati pa mu želijo nove turistične vsebine. Grad bodo prenovili v butični hotel, ostale spremljajoče objekte, ki propadajo, pa bodo porušili in na tem mestu zgradili kuhinjo ter nov večnamenski kompleks z velnes in kongresnim centrom. V fantovski hiši in senici, ki sta del nekdanje zasnove gradu, bi uredili dodatne sobe. Na vzhodni in severni strani posestva pa bi zgradili še dve skladišči.

Igor Marentič

župan Občine Postojna

“Občina bo s prenovo gradu pridobila v dveh pogledih: poleg dodatne turistične ponudbe bomo uredili tudi dostopno cesto za prebivalce osmih stanovanjskih hiš na tem območju, ki bodo tako dobili dostojne življenjske pogoje.”

Dostopna cesta bo postala občinska

Prenovo gradu, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena, pozdravljajo tudi na postojnski občini. “Občina bo s prenovo gradu pridobila v dveh pogledih. Poleg dodatne turistične ponudbe bomo uredili tudi dostopno cesto za prebivalce osmih stanovanjskih hiš na tem območju, ki bodo tako dobili dostojne življenjske pogoje,” pojasnjuje postojnski župan Igor Marentič.

Trenutno domačini, ki živijo na obodu posestva namreč nimajo dostopa do javne občinske ceste in vozijo po lastniški parceli, kar je v nasprotju s predpisi. Ta cesta bo po novem postala občinska. Uredili pa bodo tudi komunalno infrastrukturo, zgradili kanalizacijo, javno razsvetljavo in pločnike ter obnovili vodovod, kar bo, kot poudarja Marentič, velika pridobitev tudi za stanovalce.

Več stoletna tradicija

Grad Prestranek so zgradili grofje Eldingi, posestvo pa je povezano z vzrejo konj vse od 16. stoletja, ko je prešlo v last avstrijskega cesarja Karla VI. in postalo podružnica njegove kobilarne v Lipici. Danes je grad Prestranek v lasti istoimenske delniške družbe, ki še vedno ohranja tradicionalno rejo konj, vendar odslej na njihovem posestvu prevladujejo islandski konji. V zadnjih letih so opustili športno konjeništvo in se usmerili v kmetijstvo in turizem.

Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) za Grad Prestranek, ki so ga postojnski občinski svetniki v prvi obravnavi že potrdili, spreminjajo tudi namensko rabo, ki je bila prej namenjena gradnji objektov za kmetijsko proizvodnjo, v površino za turizem. Načrt predvideva tudi nov dostop do posestva s severne strani, stanovalci pa upajo, da se bodo z lastnikom uspeli dogovoriti tudi za ureditev parkirišč.

Dopolnjeni osnutek OPPN je javno razgrnjen še do 11. oktobra, javna obravnava pa bo jutri ob 17. uri v OŠ Prestranek. “Mnenja in pripombe, ki bodo prispele v času javne razgrnitve, sicer za pripravljalca niso obvezujoča. Si bomo pa prizadevali, da investitor pobude, ki vplivajo na kakovost življenja krajanov, v čim večji meri upošteva,” zagotavlja Marentič.

Avtocesta bi lahko ogrozila projekt

Je pa investitorju načrte nekoliko prekrižala načrtovana trasa avtoceste Postojna - Jelšane, zato želi skupaj z občino doseči čim večji odmik načrtovane trase od posestva. “Gre za poseg, ki lahko resno ogrozi celotno posestvo, saj bi avtocesta presekala funkcionalno zaokrožene pašne in njivske površine med avtocesto in Prestrankom. Ta poseg bi zaradi hrupa lahko precej poslabšal kakovost turističnega kompleksa,” je poudaril Aleš Mlakar iz podjetja Prostorsko načrtovanje, ki je pripravilo osnutek odloka.

Prizadevajo si, da bi avtocesto speljali čim bolj zahodno za pašnikom, ki se mu reče Svinjske farme, zavzemajo pa se tudi za daljši predor, ki bi se podaljšal z galerijo, kar bo z vidika manjšega hrupa koristno tudi za prebivalce Prestranka, so prepričani lastniki.

Kot je povedal Marentič, so te predloge že posredovali Darsu v okviru zadnje predstavitve idejne različice trase, na odgovor pa še čakajo.


Najbolj brano