Načrt občine Hrpelje-Kozina za prodajo in nakup zemljišč

Svetniki občine Hrpelje-Kozina so na zadnji seji sprejeli načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za letošnje in prihodnje leto. Ta vključuje tudi nakup opuščene karavle na Beki in zemljišča za gradnjo novega vrtca v Materiji.

HRPELJE> Da bi občina zadostila svoji prostorski politiki in v proračunu zagotovila potrebne prejemke, je predvidela, da se po potrebi proda ali z oddajo v najem ali na drug ustrezen način zagotovi gospodarno rabo za vse premoženje občine, ki ga noben upravljavec trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog. Postopke razpolaganja z nepremičnim premoženjem naj bi praviloma izpeljali z javno dražbo, razen, če bi bilo za občino ugodnejše javno zbiranje ponudb.

Program prodaje bo občina tudi v letih 2011 in 2012 prednostno usmerjala v zazidalna in ureditvena območja, ki so že delno ali pretežno komunalno urejena. Pa tudi v območja, kjer je zanimanje za čimprejšnje dokončanje že pričete gradnje ter v tista območja, kjer je več povpraševanja naložbenikov ter za smotrno zaokrožitev posameznih parcel.

Prodajali bodo in kupovali

Letos naj bi tako v občini prodali za dobrega pol milijona (523.200 evrov) stvarnega premoženja: 20 zemljišč (tisto na območju osrednjega trga na Kozini je občinski svet po sklepu pristojnega odbora umaknil iz načrta prodaje do dokončne ureditve Mestnega trga) in eno hišo s pripadajočim dvoriščem, medtem ko naj bi eno zemljišče oddali v najem ali zakup.

Po drugi strani pa namerava občina nepremičnine letos tudi kupovati, in sicer za 422.300 evrov. V tej vsoti je osem zemljišč ter tri zgradbe in prostori.

V letu 2012 pa namerava občina kupiti dve zgradbi in prostore, za kar je v proračunu za prihodnje leto predvidela 250.000 evrov.

Razprava za vrtec

Medtem ko so svetniki informacijo o nameri za nakup opuščene mejne stražnice na Beki, kjer bi lahko potekala klubska dejavnost, center mladih ali zunajšolske dejavnosti, sprejeli brez razprave, pa je burno razpravo sprožila namera občine, da kupi zemljišča za potrebe gradnja vrtca v Materiji. Ta zdaj s 40 malčki gostuje v najetih prostorih, za kar občina mesečno plačuje več kot tisoč evrov. Svoj glas proti je svetnik Damijan Segulin (lista Alberta Pečarja) utemeljil s tem, da bi odločitev prejudicirala dejansko gradnjo na tamkajšnjem zemljišču.

BOGDAN MACAROL


Najbolj brano