Splošni pogoji naročniškega razmerja

Primorske novice d.o.o. se zavezujejo, da bodo:

Naročnikom tiskane izdaje;

 • najkasneje v 5 dneh po prejemu naročila začele dostavljati Primorske novice na želeni naslov
 • po prejemu pisne odpovedi, z mesecem, ki sledi, prenehale pošiljati izvode
 • v primeru nedostave izvoda še isti dan oz. najkasneje naslednji dan po prejetju reklamacije dostavile manjkajoči izvod oz. stornirale neprejeti izvod časopisa

Naročnikom digitalne izdaje; ki naročila oddajo neposredno pri družbi Primorske novice:

 • najkasneje v 3 dneh po prejemu naročila omogočile dostop do digitalne izdaje Primorskih novic za branje na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih
 • po prejemu pisne odpovedi, ki začne veljati z mesecem, ki sledi zaključku naročniškega obdobja, prekinile dostop do digitalne izdaje Primorskih novic

Naročnikove obveznosti in pravice:

Naročniki tiskane izdaje;

 • naročnik je vsak prejemnik izvoda, ki se pri naročilu na časopis izkaže z imenom, priimkom oz. nazivom (za pravne osebe) in naslovom ter posreduje vse potrebne podatke za izvajanje naročniškega razmerja
 • naročnik se zaveže, da bo do 20. v mesecu poravnal račun za naročnino za tekoči mesec
 • naročnik ima pravico prejemati račun na drug naslov kot naročeni izvod časopisa
 • naročnik ima pravico prenaročiti izvod na katerikoli naslov v Sloveniji; obvestilo o prenaročilu mora biti poslano najmanj 3 delovne dni pred odhodom oz. želeno spremembo dostave
 • cene naročniškega razmerja so določene po ceniku, razen če je bilo naročniško razmerje sklenjeno po posebni ponudbi; v tem primeru veljajo cene po posebni ponudbi

Naročniki digitalne izdaje;

 • naročnik je vsak, ki se naroči na digitalno izdajo Primorskih novic in ob sklenitvi naročniškega razmerja odda potrebne podatke (ime, priimek oz. naziv pravne osebe in naslov)
 • naročnik se zaveže, da bo pravočasno oziroma skladno z rokom plačila poravnal naročnino
 • cene naročniškega razmerja so določene v ceniku, razen če je bilo naročniško razmerje sklenjeno po posebni ponudbi; v tem primeru veljajo cene po posebni ponudbi

Naročila in prenaročitve nam sporočite:

Naročniki tiskane izdaje;

Odpoved naročniškega razmerja mora biti pisna, poslana po pošti, elektronski pošti ali faksu. Veljati začne z mesecem, ki sledi prejemu odpovedi, razen če ni bilo dogovorjeno drugače.

Za vse dodatne informacije, reklamacije ali pripombe:

 • pokličite na brezplačni telefon 080 14 61
 • ali pošljite e-mail na: narocnina@primorske.si

Pisne reklamacije v zvezi z obračunom naročnine se upoštevajo do roka plačila, navedenega na posameznem računu. Sprejema jih oddelek naročnin na e-naslovu narocnina@primorske.si ali na naslov Primorske novice d.o.o., Ulica Osvobodilne fronte 12, 6000 Koper.

Naročniške ugodnosti (velja za fizične osebe naročene na tiskano izdajo):

 • časopis plačujete 10 % ceneje, in to enkrat na mesec
 • če ste upokojenec, invalid, dijak ali študent, imate (s priloženim ustreznim potrdilom) še dodatnih 10 % popusta
 • časopis lahko plačujete mesečno, trimesečno, polletno ali letno
 • z redno plačano naročnino imate 20 % popusta pri naročilu malih oglasov, osmrtnic in zahval
 • če se na novo naročite, imate pravico do enega brezplačnega malega oglasa
 • digitalne vsebine Primorskih novic BREZPLAČNO prebirate na vseh platformah (mobilne naprave, računalniki, tablični računalniki); Predhodno se je potrebno le registrirati z obstoječo mobilno kodo.

Navodila za aktivacijo kode se nahajajo na:

Naročniške ugodnosti za naročnike digitalne izdaje:

 • možnost branja digitalne izdaje Primorskih novic z enotnim uporabniškim računom na vseh platformah, na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih pa že večer pred izdajo tiskanega izvoda
 • s sklenjeno naročnino lahko digitalno izdajo Primorskih novic prebirate na največ treh napravah (tabličnih računalnikih in pametnih telefonih)
 • možnost nakupa preteklih digitalnih edicij Primorskih novic
 • možnost prebiranja digitalnih izdaj kadarkoli in kjerkoli - ko je posamezna izdaja na napravi naložena, za kasnejše branje ne potrebujete več internetne povezave

Varovanje zasebnosti

Primorske novice bodo naročnikove osebne podatke uporabljale za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št 86/2004).

Primorske novice se zavezujejo, da bodo tako naročnikove kot tudi osebne podatke tistih, ki sodelujejo v raznih akcijah in nagradnih igrah Primorskih novic, skrbno hranile in obdelovale samo v svojih zbirkah ter jih uporabljale za naslednje namene: statistične obdelave, segmentacija kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.

Posameznik lahko po 73. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov kadarkoli zahteva, da Primorske novice trajno ali začasno prenehajo uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Primorske novice so dolžne v 15 dneh po prejemu zahtevka ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter v nadaljnjih 5 dneh o tem obvestiti posameznika, ki je to zahteval.

Naročniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/2004). Odpoved pogodbe mora biti pisna in začne veljati z mesecem, ki sledi prejemu odpovedi. Odpoved pošljite na naslov Primorske novice, Ulica OF 12, 6000 Koper, po faksu številka 05 664 81 10 ali na elektronski naslov narocnina@primorske.si

Spremembe splošnih pogojev

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji za naročnike tiskanih in digitalnih edicij so objavljeni na spletnem mestu primorske.si

Posebni pogoji, povezani z digitalnimi naročninami

Digitalni dostop: omogoča dostop do spletnih vsebin na spletni strani primorske.si in dostop do vsebin Primorskih novic na mobilnih napravah (za platformi iOS in Android).

Dnevni digitalni dostop je časovno omejen na 24 ur od nakupa. Dnevnega dostopa ni moč plačati po predračunu.

Mesečni digitalni dostop je časovno omejen in sicer velja od dneva nakupa do konca istega dneva z isto številko v naslednjem mesecu.

Polletni digitalni dostop je časovno omejen in sicer velja od dneva nakupa do konca dneva nakupa v roku šest mesecev.

Letni digitalni dostop je časovno omejen in sicer velja od dneva nakupa do konca istega dneva v roku dvanajst mesecev

Naročanje in plačevanje

Naročilo na digitalne pakete lahko izvedete preko enotnega uporabniškega računa Primorskih novic, preko e-pošte na naslov: narocnina@primorske.si preko spletnega obrazca na ali pokličete na brezplačni telefon 080 14 61.

Vsak registriran uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo (velja za fizične in pravne osebe). Geslo je trajno in znano le uporabniku.

Več o ponudbi digitalnih paketov si lahko preberete na spletnem mestu digital.primorske.si.

Naročilo digitalnih paketov Primorskih novic

Na spletnem mestu primorske.si lahko naročite dnevni dostop (naročnina velja 24 ur od nakupa) ali mesečni dostop (naročnina velja od dne naročila do konca dneva z isto številko v naslednjem mesecu).

Naročilo posameznih digitalnih paketov brez naročnine na tiskano izdajo, je lahko časovno omejeno (odvisno od izbranega načina plačila) in se zato lahko avtomatično prekine po izteku pogodbenega roka. Na poslovne pogoje posameznih ponudnikov plačilnih storitev založnik nima vpliva. Založnik Primorske novice prav tako ne odgovarja za nemožnost prenosa vsebin na digitalno napravo.

Pri prenosu podatkov lahko nastanejo stroški za prenos podatkov na digitalne naprave. Stroški prenosa podatkov so odvisni izključno od pogojev operaterja s katerim ima kupec sklenjeno pogodbo o prenosu podatkov. Stroški prenosa podatkov v ceno digitalne naročnine niso vključeni.

Nakup digitalnih paketov omogočamo v Sloveniji in izbranih tujih državah.

Reklamacije oz. postopek pritožbe

Družba Primorske novice zagotavlja pomoč naročnikom digitalnih naročnin na e-naslovu uporabniska.podpora@primorske.si ali brezplačnem telefonu 080 14 61.

Reklamacije glede dobave naročenih digitalnih vsebin oz. dostopa do naročenega digitalnega paketa sprejema uporabniška podpora od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.

Pisne reklamacije v zvezi z obračunom naročnine se upoštevajo do roka plačila, navedenega na posameznem računu. Sprejema jih oddelek naročnin na e-naslovu narocnina@primorske.si ali na naslov Primorske novice d.o.o., Ulica Osvobodilne fronte 12, 6000 Koper.

Odstop od pogodbe

V primeru naročila digitalnih edicij, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, naročnik v skladu s tretjim odstavkom 43. č člena ZVPot s klikom izrecno soglaša, da izdajatelj v odstopnem roku iz 43. č člena ZVPot, ki začne teči z dnem sklenitve te pogodbe, začne z opravljanjem naročene storitve. Naročnik se strinja, da s podanim soglasjem za začetek opravljanja storitev izgubi pravico do odstopa od pogodbe (13. točka petega odstavka 43 č člena ZVPot).

Omejitev odgovornosti

Imetniki avtorskih pravic na avtorskih delih, objavljenih v tiskanih in digitalnih edicijah izdajatelja Primorske novice, so družba Primorske novice ali avtorji, ki imajo z družbo Primorske novice sklenjene ustrezne avtorske pogodbe. Prepovedani so vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje na voljo javnosti avtorskih del ali njihovih delov v tržne namene brez predhodne sklenitve ustrezne pogodbe z družbo Primorske novice.

Izdajatelj zagotavlja brezhibno delovanje spletnega mesta primorske.si z najnovejšimi, splošno uporabljenimi spletnimi brskalniki Internet Explorer, Mozilla Firefox in Google Chrome.

V ostalih primerih za morebitno nezmožnost ogleda spletnega mesta ali v primeru preobremenitve strežnika (denial of service) izdajatelj ne odgovarja. Izdajatelj prav tako ne odgovarja za posledice spregledane elektronske pošte ali druge elektronske komunikacije, ki bi jo uporabnik morebiti prejel v svoj SPAM ali drug nabiralnik.

Končne odločbe

Vsakokrat veljavni Splošni pogoji za naročnike digitalnih paketov Primorskih novic veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom in družbo Primorske novice. Objavljeni so na spletnem mestu primorske.si.

Za vse, kar ni določeno s temi Splošnimi pogoji, veljajo Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/98 s spremembami in dopolnitvami; ZVPot), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu, Zakon o trgovini (Ur. l. RS, št. 24/08 s spremembami in dopolnitvami; ZT-1) in Obligacijski zakonik.

Stranke naročniškega razmerja si bodo prizadevale vse morebitne spore reševati po mirni poti, če pa to ne bo možno, se dogovorijo za uporabo slovenskega prava in pristojno sodišče v Kopru.

Splošni pogoji za naročnike digitalnih paketov Primorskih novic veljajo od 1.2.2018.

Koper, 1. 2. 2018