Nadzorni odbor z ugotovitvami seznanja KPK

Nadzorni odbor (NO) občine Izola je za zadnjo sejo občinskega sveta pripravil poročilo o delu in o opravljenem nadzoru ter v obeh večkrat ošvrknil občino. “Odločili smo se, da računskemu sodišču in komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) posredujemo prijavo suma storitve kaznivega ravnanja,” so naznanili.

V NO občine menijo,  da postopki prodaje zemljišča (v ospredju 
fotografije) niso bili  transparentni in  gospodarni.   Foto: Tomaž Primožič/FPA
V NO občine menijo, da postopki prodaje zemljišča (v ospredju fotografije) niso bili transparentni in gospodarni.  Foto: Tomaž Primožič/FPA

IZOLA > Nepravilnosti so ugotovili tako pri dodeljevanju proračunskega denarja društvom in organizacijam kot pri ravnanju z občinskimi nepremičninami. Sum storitve kaznivega dejanja navaja poročilo o nadzoru nad ravnanjem s stvarnim premoženjem občine v letih 2018-2020.

Statut občine v 49. členu določa, da mora NO, če ugotovi nepravilnosti pri poslovanju občine, o njih v 15 dneh od dokončnosti poročila obvestiti računsko sodišče in pristojno ministrstvo (če ugotovi, da obstaja utemeljen sum za prekršek ali kaznivo dejanje, pa organ pregona).

Nekaj ugotovitev oziroma priporočil NO:

občina je imela leta 2018 za 3,42 milijona evrov več investicijskih odhodkov kot kapitalskih prihodkov in ni ravnala po Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in '19 oziroma v okviru razpoložljivega denarja od prodaje premoženja

s postopki prodaje bi lahko dosegla višjo kupnino

na šest mesecev omejene javne objave postopkov prodaj na neizpostavljenih spletnih straneh občine ne omogočajo sledljivosti, kažejo na nezadostno transparentno delovanje in povečano korupcijsko tveganje

neobvladovanje korupcijskih tveganj se kaže tudi v pomanjkljivi opredelitvi posameznikov, vključenih v proces prodaj

Večina svetnikov ni prebrala poročil NO

Predsednik NO Milan Bogatič vsebine poročila ni predstavil, pripravil ni niti povzetka obsežnega gradiva. Pričakoval je, da bo le odgovarjal na svetniška vprašanja. Ko pa se je izkazalo, da jih večina poročil ni prebrala, je povedal, da so nekatera društva in organizacije v letih 2018 in 2019 dobivala denar prek različnih razpisov: “Društvo upokojencev Izola je denar dobilo prek treh razpisov, podpisali so celo izjavo, da nimajo drugih virov. To ni v redu.”

Kmalu zatem je podžupan Vlado Marić (Desus) župana in strankarskega kolega Danila Markočiča prosil, naj prekine “ta monolog”. Kaj ga je tako zbodlo, ni pojasnil, obravnava na seji se je začela sprevračati v gostilniško obračunavanje, v nadaljevanju pa je Marić menil celo, da je poročilo o dodeljevanju proračunskega denarja društvom in organizacijam bolje pripravljeno od drugih poročil. Bogatiču je očital še, da dvomi v sposobnost občinskih uslužbencev. Odzval se je Dušan Ambrož (lista Izolani), češ, “saj NO ni samo Bogatič”.

NO občine je že spreminjal izraze

Na pobudo Marića kot predsednika statutarno-pravne komisije je moral NO novembra lani dopolniti sklep, s katerim so za nadzor 15 od 71 prodaj občinskih nepremičnin v letih 2018 in 2019 nameravali najeti notranjo revizorko. NO je namreč navajal nadzor nad “upravljanjem” nepremičnin, Marić pa je vztrajal, da prodaje sodijo pod “ravnanje” z nepremičninami. Dikcijo so spremenili do decembrske seje občinskega sveta.

KPK naj preveri prodajo zemljišča v zahodnih Livadah

NO v končnem poročilu še posebej izpostavlja posel pod številko 61. Tako so označili prodajo 1,7 hektara velikega zemljišča med TPC Livade in “Mišičevimi bloki”, oktobra 2019 ga je na javni dražbi občine za izklicnih 2,38 milijona evrov (brez davkov) kupilo podjetje Projekt 2020.

V NO menijo, da postopki niso bili vodeni transparentno in gospodarno ter da je iz dostopnih podatkov razvidno, da gre za “posel z osebo, ki je povezana oseba z odgovorno osebo občine in s katero je kot fizična oseba sklenil v istem obdobju pogodbo”. Odgovorna oseba občine je Markočič, ki je soustanovitelju Projekta 2020 Borisu Leonidovichu Kopilevichu nameraval prodati polovico svojega oljčnega nasada, prek podjetja BM 21, ki ga je prav tako soustanovil Kopilevich. “V izogib dvomom o pošteni izvedbi predlagamo, da ta posel preveri KPK in ugotovi, ali gre za nepravilnosti in ali obstaja sum storitve kaznivega dejanja,” so zapisali v končnem poročilu o opravljenem nadzoru prodaj občinskih nepremičnin. Sodelovali so s preizkušeno (državno) notranjo revizorko mag. Polono Pergar Guzaj iz Hrastnika.

Čeprav je Bogatič vztrajal, da je poročilo pripravljeno tako, kot mora biti, je občinski svet na Marićevo pobudo sklenil, da ga morajo do prihodnje seje uskladiti s posebnim pravilnikom o obveznih sestavinah takšnega poročila. Valdi Morato (SD) je še prej predlagal, naj občina vzpostavi register priporočil NO, “da jih bo lahko vsakdo videl”, saj so na spletni strani občine objavljeni le lanski sklepi o uvedbah nadzora.

Po omenjenem pravilniku mora župan kot odgovorna oseba občine NO poročati o izvajanju priporočil in predlogov oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva. Od prejema poročila, ki ga je NO potrdil sredi junija, ima dva meseca časa. Prejšnji četrtek se je občinski svet le seznanil z njim.


Najbolj brano