S peticijo proti pretovarjanju blaga

Postopek lokacijske preveritve, ki bi podjetju Godina oziroma njegovemu partnerju omogočil pretovarjanje mešanega blaga na obrobju Kozine pri izvozu z avtoceste, je izzval ostro nasprotovanje domačinov. Proti dejavnosti, ki bi s sabo pripeljala kakih 50 tovornjakov na dan, so nastopili s peticijo. Na občini, ki vodi postopek, zbiralcem podpisov očitajo, da so podpisnike zavajali.

Podjetje Godina je dalo pobudo za lokacijsko preveritev za 
območje med avtocesto in glavno cesto proti Divači nad 
krožiščem, kjer je tudi že urejen priključek na cesto.   Foto: Helena Race
Podjetje Godina je dalo pobudo za lokacijsko preveritev za območje med avtocesto in glavno cesto proti Divači nad krožiščem, kjer je tudi že urejen priključek na cesto.  Foto: Helena Race

KOZINA > Pobudo za lokacijsko preveritev, ki bi omogočila začasno rabo območja pri izvozu z avtoceste na Kozini (med avtocesto in glavno cesto proti Divači, nad krožiščem), je dalo podjetje Godina, ki je tudi lastnik večine zemljišč. Tja pa podjetje ne bi selilo svoje dejavnosti, ki jo opravlja v obrtno-industrijski coni v Hrpeljah, pač pa dejavnost pogodbenega partnerja, ki trenutno dela v nekdanjem Kovinarju v Hrpeljah. Investitor bi tako bilo podjetje NT Logistika, ki ima sedež v Kamniku.

Vsak dan bi pripeljalo do 50 tovornjakov

Na novi lokaciji na Kozini bi pretovarjalo mešano blago (predvideno je razkladanje, skladiščenje, pakiranje, etiketiranje, nakladanje). Za to bi utrdili površine (9708 kvadratnih metrov), jih asfaltirali, postavili skladiščni šotor (2004 kvadratne metre) in upravno-pisarniški del s sanitarijami v zabojnikih (88 kvadratnih metrov) ter jih priključili na javno infrastrukturo. Celotno obravnavano območje lokacijske preveritve sicer obsega dobrih 16.000 kvadratnih metrov površin. Obnovili bi tudi obstoječi priključek na glavno cesto, predvidevajo pa, da bi na območje vsak dan pripeljalo in z njega odpeljalo do 50 tovornjakov.

Kaj je lokacijska preveritev

Lokacijska preveritev je postopek, ki jo omogoča zakon o urejanju prostora, ko je treba natančneje določiti rabo nekega območja, ki je sicer že opredeljeno v občinskem prostorskem načrtu (OPN). Tako je območje ob izvozu z avtoceste na Kozini (imenovano EUP HK-8) že namenjeno gospodarski coni. A predvideno je tudi, da je treba pred kakršnimkoli posegom v ta prostor prej sprejeti še občinski podrobni prostorski načrt (imenovan OPPN Levnik), ki natančno določi pogoje uporabe, predvidi obseg gradenj, velikost stavb in podobno. Lokacijska preveritev je druga možnost, postopek pa krajši in enostavnejši, a omogoči rabo zemljišč in začasne posege, a za največ sedem let (oziroma do sprejema OPPN).

Domačini pravijo, da je 15 dni prekratek rok

Temu pa nasprotujejo domačini na Kozini, ki so v času javne razgrnitve zbrali 50 podpisov. Menijo tudi, da je bil 15 dnevni rok, kolikor je trajala razgrnitev, prekratek, “saj gre za strateško odločitev, ki bistveno posega v življenjski prostor prebivalce,,” pravijo.

Zato bi se radi srečali z županjo Sašo Likavec Svetelšek, predsednikom Krajevne skupnosti Kozina in svetniki. “Naj povejo, kaj je pravi namen selitve dejavnosti, da gre iz Hrpelj, kjer dela na stalni lokaciji, v šotore. Pravijo, da je pred hišami na Kozini protihrupni zid, a slišimo vse - vlake, motorje, avtocesto, krožišče ... Zdaj bi prišlo še več tovornjakov, posekali bi pa še tisto zelenje, ki je med avtocesto in naseljem. Poleg tega, kdo zagotavlja, da bo začasna raba res začasna,” dileme našteva Vesna Mavrič iz civilne iniciative in dodaja, da bi morali biti krajani o takšnih načrtih prej obveščeni, da bi se imeli možnost o njih pogovoriti in uskladiti. Na obravnavanem območju bi morala občina načrtovati mirnejše dejavnosti, povezane s športom ali turizmom, pravi.

Na občini trdijo, da so s peticijo zavajali

V hrpeljsko-kozinski občinski upravi, kjer vodijo postopek lokacijske preveritve, odgovarjajo, da so pobudo podjetja Godina prejeli 21. maja, tako da prej domačinov o njej niso mogli obvestiti. Sodelovanje javnosti pa je bilo skladno z zakonskimi določili (zakon določa najmanj 15-dnevno javno razgrnitev). Pripombe oziroma stališča pa bodo del gradiva za obravnavo na občinskem svetu; občinski svetniki namreč na koncu izglasujejo ali zavrnejo začasno rabo prostora. “Opozorili bi, da se je namenska raba obravnavanega območja spremenila že leta 2004 in nato še leta 2018 ob sprejemu občinskega prostorskega načrta (OPN). Predvidena dejav-nost iz lokacijske preveritve je dopustna že po trenutno veljavnih prostorskih aktih,” pojasnjuje direktor občinske uprave Andrej Bolčič.

Dodaja še, da so avtorji peticije zavajali podpisnike, saj so v njej zapisali, da je na obravnavanem območju predvideno pretovarjanje, skladiščenje in nalaganje odpadnega materiala. To pa ne drži, zato so avtorje peticije pozvali, naj vse podpisnike obvestijo o dejanski vsebini elaborata.

V OPN je predviden 30-metrski zeleni pas

V podjetju Epik, ki v postopku lokacijske preveritve zastopa podjetje Godina, pa na očitke civilne iniciative o tem, da se bi s selitvijo dejavnosti hrup na Kozini še povečal, pravijo, da takšne trditve niso podprte, saj da nobena dejavnost ne sme preseči mejnih vrednosti hrupa. Poleg tega je načrtovana dejavnost umeščena tako, da je z njo že v postopku sprejemanja OPN soglašalo tudi ministrstvo za zdravje, “saj je med gospodarsko cono in naselitvenim območjem določena cona, ki predvideva poseben zelen pas širine 30 metrov”.


Najbolj brano